Przychodami nie są

Zapewnienie sobie wysokich przychodów jest w stanie umożliwić nam rozwój działalności gospodarczej. Jej prowadzenie nie stanowi dla nas większego problemu, jeśli zysk jest możliwy do uzyskani i regularny. Ale nie wszystkie wpłaty zaliczamy do przychodów. Na przykład przychodami nie są naliczone i nie otrzymane odsetki od należności, pobrane wpłaty czy zarachowane należności na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszelkie koszty, które ponosimy w celu ich osiągnięcia. Do głównych wliczają się wartości niematerialne i prawne, amortyzacja środków trwałych, podatki i opłaty, składki ubezpieczeniowe. Do zmniejszenia przychodów przyczyniają się koszty uzyskania przychodów, które są poniesione w danym roku podatkowym. Takimi kosztami nie są ofiary, darowizny, wydatki na wykup obligacji, opłaty i odszkodowania, kary umowne, koszty egzekucyjne dotyczące wykonania zobowiązań, jak i inne. Także z takimi przychodami ma styczność dana jednostka gospodarcza, przedsiębiorstwo i firma. Zmniejszenie się przychodów zmniejsza możliwości danej firmy. Na przykład nie ma ona możliwości decydowania się na pewne inwestycje pojawiające się na rynku. Ale nie zawsze jest to niemożliwe. Warto wspomnieć o możliwości zaciągnięcia kredytów bankowych, czy pożyczki, która zapewnia nam zwiększenie kapitału.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for