Archive for Listopad, 2012

Utrzymanie obiektów socjalnych

To obiekty socjalne wymagają odpowiedniego utrzymania. Dlatego koszty, które są z tym związane zalicza się do ciężaru pozostałych kosztów operacyjnych. Rozróżniamy tutaj koszty płac pracowników z pochodnymi, amortyzację środków trwałych służących działalności socjalnej, opłat za wywóz śmieci, ogrzewanie pomieszczeń, woda, gaz, nieczystości, transport, remontu bieżące, zespół artystyczny, koła zainteresowań. Sam ZFŚS doprowadza do zwiększenie przychodów [...]

Tworzenie funduszy specjalnych

Czasami w aktywach wyodrębnia się odpowiednie rachunki środków pieniężnych, w czasie tworzenia funduszy specjalnych. Ma to na celu wykonać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W taki oto sposób następuje zwiększenie funduszu w ciężar kosztu, czy zysku. Towarzyszy temu przelew środków pieniężnych na rachunek tego funduszu. Przelewy, które są dokonane w kwocie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń [...]

Ewidencja funduszy specjalnych

Fundusze specjalne musza być także ewidencjonowane na odpowiednich kontach rachunkowych. Warto wskazać, że służy nam do tego konto o numeracji 850 Fundusze specjalne. Na saldzie Ma księgujemy tworzenie funduszu w korespondencji z kontami kosztów, innymi funduszami specjalnymi, rozliczenie wyniku finansowego, pozostałe przychody operacyjne, środki pieniężne, rachunki bankowe, rozrachunki z tytułu wpłat i należności od osób [...]

Celem działalności socjalnej

Działalność gospodarcza skupia się na utworzeniu określonych możliwości. Do nich możemy zaliczyć zapewnienie sobie finansowania firmy. Zaliczamy do środków firmy kapitał własny, jak i kapitał rezerwowy, który zbieramy na odpowiednie cele. Dzięki niemu przekonujemy się do konkretnych korzyści, które przedstawia nam określona inwestycja finansowa. Biorąc pod uwagę Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dostrzegamy, że jego Celej [...]

Zakładowy Fundusz Świadczeń

To zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma za zadanie tworzyć pracodawcy odpowiednie warunki. Nie skupia się jedynie na tworzeniu zakładów pracy obejmowane układami zbiorowymi pracy, które zatwierdzają postanowienie o rezygnacji z tworzenia funduszu. Same układy zbiorowe pracy są w stanie się dowolnie kształtować, w wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nasze działania powinny brać pod [...]

Fundusz świadczeń socjalnych

Sam fundusz specjalny, która ma na celu finansowanie aktywów przedsiębiorstwa, wynika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tworzy się on w ciężar kosztów jednorazowo, poprzez roczne odpisy podstawowe. Nie są one naliczone później, niż w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, uwzględniając przeciętną liczbę zatrudnionych. Mamy możliwość zwiększyć odpis podstawowy w pewnych sytuacjach, na przykład z tytułu zatrudnienia [...]

Do funduszy specjalnych

Źródłem finansowania aktywów przedsiębiorstwa jest kapitał własny, kapitał obcy, jak i fundusze specjalne. Ostatnia grupa, to równowartość środków na sfinansowanie specjalnych zadań. Utworzenie takich funduszy specjalnych zapewnia nam kontrolę wykorzystania środków na cele, które są już stworzone. Fundusze specjalne uwzględniają inne fundusze specjalne, do których zalicza się fundusz załogi przeznaczony na wypłatę nagród i premii [...]

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zainteresowanie w nas wzbudza także rozliczenie międzyokresowe przychodów. Pojawiają się podczas prowadzenia działalności gospodarczej, firmy, przedsiębiorstwa. Dlatego należy zdecydować się na ustalenie wyniku finansowego. W tym celu istotne jest ujęcie przychodów, jak i kosztów ich uzyskania. Przedstawiają się w danym okresie obrachunkowym, jak i sprawozdawczym. W działalności możliwe, że będą także widoczne przychody przyszłych okresów. [...]

Odroczony podatek dochodowy

Firmy działające na rynku spotykają się z pojęciem podatku dochodowego. Od niego jest prowadzona także rezerwa, która wynika z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przedstawia się ona w wysokości kwoty podatku dochodowego, która wymaga w przyszłości zapłaty. Wynika to z pojawieniem się różnic przejściowych, czyli różnice, które powodują zwiększanie się podstawy obliczania podatku dochodowego na przyszłość. [...]

Ujemne różnice przejściowe

Pewne operacje finansowe mają wpływ na sytuację jednostki gospodarczej. Na przykład jest w stanie decydować o tym, jak przedstawia się jej pozycja na rynku, poziom sprzedaży. Dlatego zdecydowanie się na pewne formy reklamy internetowej jest w stanie przyczynić się do ulepszenia jej pozycji. Na jakie reklamy online należy się zdecydować. Do najlepszych możemy zaliczyć reklamy [...]

Designed for